ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Печалба от стопанската дейност на кооперацията. Анализ, планиране и прогнозиране

Обем: 70 стр.

Изготвена: 2003 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Предговор
I.Печалбата от стопанската дейност на кооперацията – обект на икономически анализ
1.Печалба и рентабилност на кооперацията
2.Фактори, които въздействат и предизвикват изменения в печалбата
3.Методика за провеждане на икономически анализ /анализ на печалбата и рентабилността/
  -Анализ на печалбата и на рентабилността на кооперацията
4.Прогнозиране и планиране на печалбата и рентабилността на кооперацията
II.Анализ, прогнозиране и планиране на печалбата от стопанската дейност на ЗКПУ “Х”
1.Организационно-икономическа характеристика на ЗКПУ “Х”
1.1.Кратка история за дейността на ЗКПУ “Х”
1.2.Правен статут
1.3.Организация, структура и управление
2.Анализ на маркетинговата дейност на ЗКПУ “Х”
3.Анализ на паричните плащания на ЗКПУ “Х”
4.Икономически анализ на печалбата от стопанската дейност на ЗКПУ “Х”
4.1.Анализ на общите изменения
4.1.1.Анализ на общите изменения на печалбата спрямо приета база /предходната година/ в кооперацията
4.1.2.Изследване динамиката на печалбата
4.1.3.Определяне на средногодишния темп на изменение на печалбата
4.2.Пофакторен анализ
4.2.1.Отразяване влиянието на състава и структурата върху общите изменения на печалбата
4.2.2.Анализ на печалбата по дейности на кооперацията
4.2.3.Рентабилност – относителния израз на печалбата
4.3.Изводи
4.3.1.Изводи за насоките и силата на общите изменения
4.3.2.Изводи за влиянието на отделните фактори
4.2.3.Препоръки за намаляване на отрицателните въздействия и засилване на положителните влияния
5.Прогнози и планиране на печалбата на ЗКПУ “Х”
III.Насоки и предложения за усъвършенстване стопанската дейност на ЗКПУ “Х”
1.Насоки и предложения за усъвършенствуване на производствената структура
2.Предложения за укрепване на икономическото състояние на кооперацията
3.Модернизация на оборудването на земеделското стопанство
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 200.00 лв.