ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Приходи на кооперацията. Анализ, планиране и прогнозиране

Обем: 66 стр.

Изготвена: 2004 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
I.Приходи на кооперацията - обект на икономически анализ
1.Приходи на кооперацията
2.Фактори, които въздействат и предизвикват изменения в приходите
3.Методика за провеждане на икономически анализ /анализ на приходите/
 - Анализ на приходите на кооперацията
4.Прогнозиране и планиране на приходите на кооперацията
 
II.Анализ, прогнозиране и планиране на приходите на ЗК “Х”
1.Организационно-икономическа характеристика на земеделска кооперация “Х”
1.1.Кратка история за дейността на ЗК “Х”
1.2.Правен статут
1.3.Организация, структура и управление
2.Анализ на пазара и основни конкуренти
2.1.Анализ на пазара
2.2.Анализ на конкуренцията
3.Производствена структура на ЗК “Х”
4.Икономически анализ на приходите на ЗК “Х”
4.1.Анализ на общите изменения
4.1.1.Анализ на общите изменения на приходите спрямо приета база /предходната година/ в кооперацията
4.1.2.Изследване динамиката на приходите
4.1.3.Определяне на средногодишния темп на изменение на приходите
4.1.4.Отразяване влиянието на състава и структурата върху общите изменения на приходите
4.2.Пофакторен анализ
4.3.Изводи
4.3.1.Изводи за насоките и силата на общите изменения
4.3.2.Изводи за влиянието на отделните фактори
4.3.3.Препоръки за намаляване на отрицателните въздействия и засилване на положителните влияния
5.Финансов анализ на ЗК “Х”
6.Прогнозиране и планиране на приходите на ЗК “Х”
 
III.Насоки и предложения за увеличаване приходите на ЗК “Х”
1.Насоки и предложения за усъвършенствуване производствената структура на ЗК “Х”
2.Насоки за подобряване реализацията на продукцията
3.Модернизация на оборудването на земеделското стопанство
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 200.00 лв.