ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проблеми на маркетинговия микс в дейността на фирмата (по примера на Магнум-Д ЕООД)

Обем: 62 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретични и методологични особености на маркетинговия микс
1.Роля на маркетинговия микс в дейността на фирмата
2.Характеристика на маркетинговия микс
2.1.Продукт
2.2.Цена
2.3.Дистрибуция
2.4.Промоция
3.Маркетинговият микс като основа за разработване на маркетингови стратегии
 
II.Анализ на маркетинговия микс във фирма Магнум-Д ЕООД
1.Представяне на фирма “Магнум-Д” ЕООД
2.Анализ на маркетинговия микс
2.1.Анализ на продукта на фирмата
2.1.1.Анализ на основните марки
2.1.2.Анализ на основните стокови групи
2.1.3.Анализ на видовете асортимент по основни марки
2.1.4.Характеристика на продукта на фирма “Магнум-Д”. Жизнен цикъл на продукта
2.2.Анализ на цената
2.3.Анализ на дистрибуцията
2.4.Анализ на промоцията
3.Анализ на клиентите
4.Силни и слаби страни на фирмата
5.Маркетингови стратегии
 
III.Перспективи за усъвършенстване на маркетинговия микс
1.Бъдещо развитие на маркетинговия микс
1.1.Разширяване на асортимента и подобряване качеството на предлаганите допълнителни услуги
1.2.Прилагане на пазарноориентирани методи за ценообразуване
1.3.Усъвършенстване на комуникационната политика
1.4.Усъвършенстване на дистрибуционната политика
1.5.Подобряване качеството на обслужване
2.Изграждане на конкурентни предимства чрез маркетинговия микс
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 250.00 лв.